Douanemodule

Algemene moduleomschrijving

De douanemodule die wordt omschreven dient als ondersteuning van de informatiebehoefte van diegenen die zorg dragen (declarant) voor de douaneafhandeling die plaats­vindt bij het inklaren van partijen goederen en de administratieve afhandelingen die nodig zijn voor het beheren van douanedocumenten. Hiertoe zijn de volgende submodulen aanwezig:

 • a) dossierbeheer Entrepot-C
 • b) advies voor vrijmakingen na verkoop
 • c) voorstel meest voordelige aangifte
 • d) administratie douanedocumenten
 • e) afdrukken douanedocumenten
 • f) NCTS/TG voor transito-ontvangst
 • g) PD-CLIENT voor keuringen
 • h) SAGITTA-Import
 • i) NCTS/TA voor transito-verzending
 • j) SAGITTA-Export
 • k) administratie Entrepot-E
 • l) maandaangifte (GPA)

ad. c) voorstel meest voordelige aangifte

Er zijn artikelen die vallen onder het entry-price-systeem. Well-Logistics AGF haalt dagelijks automatisch de dagwaarde van entry-price-systeem-artikelen op. De artikelgroepen (soorten) op de lijst worden per GN-code gesorteerd en de afzonderlijke artikelen worden per land van herkomst genoteerd. Voor ieder artikel wordt de 'forfaitaire waarde' in € per 100 kg vermeld.

Het Entry-price-systeem

Het entry-price-systeem gaat uit van drie waarden:

 • forfaitaire dagwaarde (ook dagwaarde of Standaard Import Value=SIV genoemd)
 • de werkelijke verkoopwaarde
 • de entry-price (entry price)

Wanneer artikelen worden verkocht onder de entry-prijs (vp<ep) draagt de importeur een heffing af aan de overheid volgens een vaste berekening. Deze heffing komt boven op de aan de overheid verschuldigde invoerrechten. De importeur mag artikelen aangeven tegen vp of tegen dw, met dien verstande dat de vp terug gerekend mag worden naar de waarde van de artikelen aan de grens van de EG. Dit terugrekenen gaat volgens de Retrograde

Methode (rm) en leidt tot Cost-Insurance-Freight (CIF).

Onder het entry-price-systeem mag gebruik worden gemaakt van twee typen rm:

 • rm zoals onder het eenheidswaarden-systeem
 • rm zoals onder het entry-price-systeem

formule entry-price voor rm: siv + percentage invoerrechten + lossingkosten (€ 3,00/100kg bruto) + 6,5% winst
formule eenheidswaarde voor rm: € 5,00/1000kg + 8% winst

Voor het bepalen van de meest voordelige wijze van aangifte gelden de volgende regels:

 • dw > ep betekent inklaren tegen de laagste van rm en dw
 • dw < ep betekent afweging tussen invoerrechten bij inklaren tegen rm en heffing bij inklaren tegen dw.

Er bestaat een administratieve omweg om goederen in te klaren zonder heffing terwijl vp < ep. In dit geval wordt aan het Ministerie van Financiën onder vermelding van verordening 3223/94 en 2913/92 tegen ep ingeklaard. Wanneer bij het Ministerie van Landbouw dezelfde goederen worden ingeklaard met vp < ep dan staan de goederen reeds als ingeklaard te boek en volgen er geen consequenties. De vermelde verordening en andere verordeningen moeten door het systeem in vak 33 van het ED ingevuld.

Wanneer goederen niet onder het entry-price-systeem vallen mag gebruik gemaakt worden van het eenheidswaardesysteem. Er geldt:

 • vp > ehw aangifte op ehw
 • vp < ehw aangifte op rm volgens oude methode

Er is hier een eindeloze uitsplitsing naar maat/variëteit mogelijk.

Functionaliteit

Well-Logistics AGF kent de volgende functionaliteiten ter ondersteuning van de declarant:

 • automatisch inlezen, handmatige ingave en overzicht dagwaardeprijslijst
 • ingave en overzicht artikelen die onder entry-price-systeem vallen
 • berekening te behalen verkoopprijs
 • voorstel meest voordelige aangifte op basis van dw, vp, cif en ep

ad. d) administratie douanedocumenten

Procedures

Een binnengekomen boot krijgt van de overheid een Generale Verklaring met een bijbehorend nummer (gv-nummer). Een boot kan voor meerdere bedrijven een partij bevatten. Ieder artikel in een partij krijgt zijn eigen artikelcode. De importeur verzamelt de benodigde informatie en documenten voor inklaring. Per partij kunnen er meerdere documenten bestaan. Van deze documenten worden in Well-Logistics AGF alleen de ED (Enig Document) en T1 documenten opgeslagen. Wanneer goederen van de haven naar de loods worden ver­plaatst, moet er een opslag-T1 worden aangemaakt voor de betreffende partij. Iedere partij afkomstig van buiten de EG heeft minstens 1 douanedocument.

Voordat tot inklaren kan worden overgegaan, moet de declarant de volgende gegevens verzamelen:

 • haven en land van oorsprong (laden)
 • plaats en land van herkomst (lossen)
 • soort
 • liggende locatie (4-cijferig invoerrechten-locatienummers)
 • gv-nummer (Generale Verklaring)
 • bootnummer en artikelnummers
 • T1/MRN-nummer
 • totaal aantal colli
 • rvv-nummer (Rijksdienst voor Vee en Vlees)
 • geldigheidsdatum rvv-nummer
 • eventueel EUR.1-nummer
 • eventueel formulier A-nummer
 • certificate of authenticity-nummer
 • eventuele overige informatie

Deze gegevens komen 1 keer per partij voor. Per document worden minstens de volgende gegevens opgeslagen:

 • volgnummer (uniek per partij)
 • volledig/onvolledig
 • datum van aanmaak van het document
 • documentnummer (te melden aan de overheid, uniek voor alle partijen). Dit nummer wordt niet ingevuld wanneer een ander de goederen inklaart
 • aantal in te klaren colli
 • naam koper
 • bruto en netto gewicht
 • aangiftewaarde
 • manier van aangifte (dw=dagwaarde, vp=verkoopprij­s, ehw=eenheidswaarde, iw=inkoopwaarde)
 • indien manier van aangifte=vp (schattingsdocument): certificaatnummer, te betalen invoerrechten, te betalen heffing
 • te veel/te weinig berekende invoerrechten (maandelijkse afrekening)

De declarant ziet in Well-Logistics AGF in één oogopslag het verschil tussen volledige en onvolledige documenten. In de volgende gevallen is een document onvolledig (ook wel een schattingsdocument):

 • van een document waarop wordt ingeklaard tegen verkoopwaarde is de verkoopwaarde nog niet berekend
 • het certificate of authenticity-nummer is nog niet bekend

De module maakt zichtbaar welke documenten schattingsdocumenten zijn en welke niet.

Maandafrekening

Eens per maand wordt aan de importeur een elektronisch overzicht verzonden waarop de totaal gedeclareerde waarde is vermeld en het bijbehorend bedrag aan invoerrechten/heffing. In geval de uiteindelijke declaratiewaarde afwijkt van de opgegeven waarde, wordt de afwijking bij het betreffende schattings-ED opgeslagen.

Voor schattingsdocumenten waarvan de te betalen invoerrechten en/of heffing nog niet is ingevuld vindt een financiële verwerking plaats zodra deze gegevens zijn ingevuld.

Wanneer goederen door een ander dan de importeur zelf worden ingeklaard (bijvoorbeeld bedrijf A doet de declaratie voor bedrijf B bij verkoop van bedrijf C aan bedrijf B) dan moet i.p.v. het T1-documentnummer een verwijzing opgenomen kunnen worden naar de werkelijke declarant (in dit geval bedrijf A).

Iedere avond rond 18:00 worden de entry-price-systeem-waarden voor de volgende dag automatisch ingelezen. Op dat moment kan het raadzaam zijn voor de declarant bepaalde partijen nog in te klaren. Well-Logistics AGF produceert een lijst van alle nog in te klaren partijen.

Partijen in delen vrijmaken

Wanneer een (deel)partij wordt ingeklaard gebeurt dat aan de hand van een ED. Wanneer goederen in transito worden verplaatst, gaat dat altijd onder begeleiding van een T1 document. Wanneer goederen in transito worden verkocht, gaat dat aan ook de hand van een T1 document. Er is onderscheid tussen een opslag-T1 en een verkoop-T1. Dit verschil moet als zodanig in Well-Logistics AGF kenbaar gemaakt worden. Bij een opslag-T1 is het aantal colli en de betreffende locatie van belang. Er is van een partij die over meerdere locaties in transito is verspreid een duidelijk overzicht te verkrijgen. Bij inklaren van 'nieuwe' goederen stelt Well-Logistics AGF voor vanaf welke opslag-T1-documenten goederen in te klaren. Vervolgens heeft de declarant de mogelijkheid daarvan af te wijken. Van een opslag-T1 moet het mogelijk zijn een gedeelte in te klaren en eventueel te combineren met een deel van een andere opslag-T1.

Voorbeeld:
Er is een partij sinaasappelen binnengekomen in 12 verschillende containers. Iedere container krijgt een eigen opslag-T1-document. Iedere container bevat 1260 kisten sinaasappelen. Wanneer de eerste 5 containers worden verkocht, worden de eerste vijf T1-documenten omgezet in ED-documenten. Vervolgens wordt er uit een container een gedeelte - 1036 kisten -verkocht, zodat er slechts een gedeelte vrijgemaakt hoeft te worden. Het overschot van 224 kisten blijft in transito. Wanneer er later een andere deelcontainer wordt verkocht - 523 kisten - , heeft de declarant de mogelijkheid om te kiezen welke deelcontainers hij vrij zal maken. Eerst zal hij de container willen vrijmaken waarin nog 244 kisten in transito staan. Vervolgens zal hij 299 kisten uit een andere container willen vrijmaken.

 • Een opslag-T1 leidt tot een ED wanneer de importeur de goederen zelf vrijmaakt.
 • Een opslag-T1 leidt tot een opslag-T1 wanneer de goederen worden verplaatst naar een andere loods.
 • Een opslag-T1 leidt tot een verkoop-T1 wanneer de goederen in transito worden verkocht.

Retourleveringen

Wanneer er een retourlevering plaatsvindt van een in transito geleverde partij, kan de qua douane-documenten afgesloten partij weer geopend worden. Er kan bij de partij weer een opslag-T1 aangemaakt worden door Well-Logistics AGF.

ad. e) afdrukken douanedocumenten

Via diverse printcommando’s kan de module douanedocumenten afdrukken. De douane-documenten zullen via de rapport generator Well-Formed afgedrukt worden. Ieder document is voorzien van een geschikte lay-out. De documenten die afgedrukt kunnen worden zijn:

 • T1 met MRN-barcode (zowel TG/opslag als TA/verkoop)
 • ED-import (wegvoerbescheid)
 • ED-export met MRN-barcode (EAD)
 • Fytosanitair certificaat
 • Certificaat of Origin (Form A)
 • EUR.1
 • RVV-document
 • Kwaliteitscontrolecertificaat
 • In totaal worden / kunnen meer dan 100 documenten worden meegeleverd die allen automatisch geprint worden.

Eventlist

De eventlist geeft een overzicht van alle gebeurte-nissen die plaatsvinden op het gebied van - in dit geval - douaneafhandelingen waarop Well-Logistics reageert. Op basis van de gebeurtenissen (events) wordt er een proceslijst opgesteld. Vanuit deze processen worden de uiteindelijke programma's in Well-Logistics opgestart.

 • 1) Een partij wordt aangemaakt of binnengemeld
 • 2) Een (deel van) een partij wordt in transito verplaatst
 • 3) Een (deel van) een partij wordt in transito verkocht
 • 4) De nieuwe forfaitaire dagwaarden zijn bekend
 • 5) Een (deel van) een partij moet worden ingeklaard
 • 6) Een lijst van in te klaren partijen moet worden geproduceerd
 • 7) De maandafrekening voor invoerrechten moet geboekt worden
 • 8) Een ED document moet worden afgedrukt
 • 9) Een opslag-T1 document moet worden afgedrukt
 • 10) Een verkoop-T1 document moet worden afgedrukt
 • 11) Bepaal optimale verkoopprijs en inklarings­waarde van een partij
 • 12) Er wordt een artikeloverzicht met prijzen gevraagd van alle artikelen die onder entry-price-systeem vallen
 • 13) Er wordt een overzicht gevraagd van alle schattingsdocumenten
 • 14) Er wordt een overzicht gevraagd van alle opslag-T1 documenten
 • 15) Er wordt een overzicht gevraagd van alle verkoop-T1 documenten
 • 16) Er wordt een overzicht gevraagd van alle ED documenten waarmee (delen van) partijen zijn ingeklaard
 • 17) Een in transito verkochte partij, of deel van een dergelijke partij, wordt geretourneerd
 • 18) Een T1-document wordt (gedeeltelijk) afgesloten

Procesbeschrijvingen

Dit hoofdstuk beschrijft welke processen in de douanemodule reageren op de events die in de eventlist van het voorgaande hoofdstuk zijn vermeld.

Er wordt voor het gemak naar het Enig Document verwezen met ‘ED’. Wanneer het gaat over T1-documenten wordt altijd gesproken over ‘opslag-T1' of ‘vervoers-T1'. Wanneer dit verschil tussen opslag of vervoer niet aan de orde is, wordt simpelweg gesproken van ‘T1'. Met dien verstande dat een T1 een speciale vorm van het ED is.

partij wordt aangemaakt of binnengemeld.

Wanneer er een partij wordt binnen gemeld, wordt deze volgens de bestaande procedure logistiek-technisch aangemaakt. Hierbij moet worden aangegeven of de partij in transito zal worden binnen gemeld of niet. Wanneer een partij in transito wordt binnen gemeld, moet het systeem automatisch in de documentenadministratie een of meerdere T1-document(en) aanmaken. Wanneer een partij douanetechnisch in delen moet worden binnen gemeld, moet het systeem voor ieder deel een apart T1-document aanmaken. De verdeling waarin dit moet gebeuren wordt door de declarant aangegeven. Wanneer een partij fysiek in delen wordt binnen gemeld, moet de declarant de verdeling over bestaande of nieuwe T1-documenten verdelen.

Een (deel van) een partij wordt in transito verplaatst.

Wanneer een partij in transito wordt verplaatst moet deze partij vergezeld worden van een T1-document. De declarant selecteert de betreffende partij en opent hiervoor de documentadministratie. De declarant selecteert de betreffende deelpartij door het juiste T1-document aan te wijzen. Door aan te geven dat de partij vervoerd wordt, maakt het systeem een nieuw T1-document aan. De declarant geeft aan hoe groot het (deel van) de partij is die vervoerd wordt. Als alle goederen op de betreffende (oude) T1 worden vervoerd, maakt het systeem een vervoers-T1 aan en sluit de oude T1 af. Wanneer er een deel van de oude T1 wordt vervoerd, dan maakt het systeem een nieuwe vervoers-T1 aan en sluit de oude T1 niet af. De declarant heeft de mogelijkheid de nieuwe T1 af te drukken. Het systeem registreert een koppeling van de oude naar de nieuwe T1.

Een (deel van) een partij wordt in transito verkocht.

Wanneer een (deel van) een partij in transito wordt verkocht, dan selecteert de declarant de juiste partij en opent hiervoor de documentadministratie. De declarant selecteert het juiste deel van de partij. Wanneer de declarant aangeeft dat de (deel)partij in transito verkocht wordt, stelt het systeem voor om dat deel van de partij douanetechnisch af te boeken welke het eerst aan de beurt is, met dien verstande dat het systeem werkt volgens een FIFO-systeem. De deelpartij die als eerste is binnen gemeld, is als eerste aan de beurt om verkocht te worden. De declarant heeft de mogelijkheid om af te wijken van het voorstel van het systeem door een andere T1 te selecteren. Wanneer (een deel van) een T1 wordt verkocht geeft de declarant dit aan via de keuze ‘in transito verkocht’. Wanneer alle goederen in de T1 worden verkocht, sluit het systeem de T1 af. Wanneer een deel van de goederen in de T1 wordt verkocht, sluit het systeem de T1 niet af.

De nieuwe forfaitaire dagwaarden zijn bekend.

Wanneer de nieuwe forfaitaire dagwaarden bekend zijn geeft de declarant deze waarden in via het ‘beheer entry-price-systeem’ venster. Door het GN-code van de betreffende soort in te geven en de landcode, gevolgd door de waarde in EUR per 100Kg wijzigt de declarant de betreffende prijzen. Wanneer een aan het systeem onbekend GN-code wordt ingegeven, geeft het systeem daarvan een passende melding. Na het ingeven van het GN-code, toont het systeem (ter controle) de omschrijving van de betreffende productsoort. Na het invoeren van de landcode toont het systeem (ter controle) de omschrijving van het betreffende land. Via een printopdracht drukt de declarant de lijst van huidige waarden af.

Een (deel van) een partij moet worden ingeklaard.

Wanneer een (deel van) een partij ingeklaard moet worden, dan selecteert de declarant de juiste partij en opent hiervoor de documentadministratie. De declarant selecteert het juiste deel van de partij. Het systeem controleert of alle benodigde gegevens aanwezig zijn (zie de inleiding van dit rapport, onderdeel ‘douane document administratie’). Als niet alle gegevens aanwezig zijn kan het systeem geen volledig ED afdrukken en een T1 niet afsluiten. Wanneer alle gegevens bekend zijn, stelt het systeem voor om dat deel van de partij in te klaren welke het eerst aan de beurt is, met dien verstande dat het systeem werkt volgens een FIFO-systeem. De deelpartij die als eerste is binnen gemeld, is als eerste aan de beurt om ingeklaard te worden. De declarant heeft de mogelijkheid om af te wijken van het voorstel van het systeem door een andere T1 te selecteren. Wanneer (een deel van) een T1 wordt ingeklaard geeft de declarant dit aan via de keuze ‘inklaren’. Het systeem vraagt om de benodigde gegevens (zie de inleiding van dit rapport, onderdeel ‘douane document administratie’). Wanneer alle goederen in de T1 worden ingeklaard, sluit het systeem de T1 af. Wanneer een deel van de goederen in de T1 wordt ingeklaard, sluit het systeem de T1 niet af. Bij het ingeven van de te declareren waarde kan de declarant gebruik maken van de voorstelmodule. Deze module geeft de meest voordelige waarde waartegen ingeklaard moet worden. De declarant kan van deze waarde afwijken. Wanneer de declarant een waarde ingeeft welke lager is dan de door het systeem bepaalde optimale declaratiewaarde, geeft het systeem hiervan een passende melding. Wanneer het systeem een dergelijk voorstel tot inklaring doet, wordt tegelijkertijd de minimale verkoopwaarde bepaald door het systeem op basis van de op dat moment bekende gegevens. Wanneer alle gegevens ingevoerd zijn, maakt het systeem een ED document aan. De declarant drukt dit document af en het ed wordt afgesloten. Het systeem houdt een koppeling bij tussen het ED en de laatste T1. Wanneer de partij tegen verkoopwaarde wordt ingeklaard, maar de verkoopwaarde is niet ingevuld, markeert het systeem het ed als zijnde een schattingsdocument door de regel op het venster anders te kleuren dan de overige documenten. Het systeem is steeds op de hoogte van alle bestaande schattingsdocumenten. Ook wanneer het ‘certificaat of authenticity-nummer’ niet bekend is, markeert het systeem het ed als zijnde een schattingsdocument.
Bij de maandafrekening van de invoerrechten slaat het systeem de waarde van de werkelijke invoerrechten op bij de betreffende afgesloten ED-documenten.

Een lijst van in te klaren partijen moet worden geproduceerd.

Wanneer de nieuwe forfaitaire dagwaarden bekend zijn, is het mogelijk dat het voordelig is bepaalde partijen alvast in te klaren. Wanneer de declarant vanuit de partijadministratie de opdracht daartoe geeft, produceert het systeem een lijst van partijen en daarbij behorende T1-documenten welke nog ingeklaard moeten worden.

De maandafrekening voor invoerrechten moet geboekt worden.

Wanneer de maandafrekening van invoerrechten en heffing verwerkt moet worden, vult de declarant aan de hand van de op de afrekening vermelde documentnummers de werkelijke waarden in op de juiste documenten. Wanneer het op de afrekening vermelde bedrag afwijkt van het in de documentenadministratie opgeslagen bedrag, vindt er een financiële verwerking plaats welke door het systeem wordt gestart.

 • Een ED document wordt afgedrukt
 • Een opslag-T1 document wordt afgedrukt
 • Een verkoop-T1 document wordt afgedrukt

Bepaal optimale verkoopprijs en inklaringswaarde van een partij.

Tijdens het inklaren van een partij kan de meest actuele waarde bepaald worden waartegen goederen in de partij verkocht moeten worden. Op dat moment zijn immers de meest actuele dagwaarden bekend als het gaat om goederen die onder het entry-price-systeem vallen. Voor goederen die niet onder het entry-price-systeem vallen, maar onder het eenheidswaarden systeem, wordt de te behalen verkoopprijs op de gebruikelijke manier bepaald. Voor het bepalen van de eenheidswaarde van goederen gebruikt het systeem de eenheidswaardentabel, welke door de gebruiker onderhouden dient te worden.
Tijdens proces het inklaren van een (deel van) een partij opent het systeem automatisch het inklaringsvoorstelvenster. Het systeem toont de benodigde variabelen zoals weergegeven in de inleiding van dit document, onderdeel ‘Het Entry-Price-Systeem’, waarbij de op dat moment aan het systeem bekende dagwaarde van de goederen alsmede de entry-price voor de goederen wordt ingevuld door het systeem. Het systeem bepaalt en toont ter plekke de cif-waarde. Tevens toont het systeem de meest voordelige inklaringswaarde (volgens de formules in de inleiding van dit document) en laat zien welk bedrag aan invoerrechten, dan wel extra heffing moet worden bepaald. De toepasbare heffing haalt het systeem uit de heffingentabel, welke door de gebruiker onderhouden dient te worden. De declarant kan afwijken van de voorgestelde inklaringswaarde. In ieder geval registreert het systeem de datum en tijd waarop de inklaringswaarde is ingegeven en slaat daarbij de identiteit van de betreffende gebruiker op. Wanneer de ingegeven inklaringswaarde afwijkt van de door het systeem voorgestelde waarde, registreert het systeem dit feit, door de grootte van de afwijking op te slaan. Als de afwijking nihil is, betekent dit dat het systeemvoorstel is geaccepteerd.

Een in transito verkochte partij, of deel van een dergelijke partij, wordt geretourneerd.

Wanneer een (deel van een) partij, die in transito is verkocht was, in het systeem geretourneerd wordt, dan heropent het systeem het betreffende T1-document en past het aantal in transito zijnde goederen aan op het document.

Een T1-document wordt (gedeeltelijk) afgesloten.

Bij het afsluiten van een T1-document worden de volgende zaken door het systeem geregistreerd:

afsluitdatum (=systeemdatum op het moment van afsluiten),
identiteit van afsluitende gebruiker.

Het document wordt gemarkeerd als zijnde afgesloten, dan wel gedeeltelijk afgesloten. Een T1 wordt afgesloten (geheel of gedeeltelijk) wanneer er goederen op de T1 in transito worden verkocht of vervoerd, of wanneer er goederen ingeklaard worden. Bij inklaring van goederen wordt er door het systeem een ED gegenereerd. Aan een T1 kunnen meerdere T1 of ED documenten gekoppeld zijn. Bij ieder document is het documentnummer opgeslagen van waaruit het huidige document is gegenereerd. Wanneer een T1 in gedeelten ingeklaard wordt, dan zijn aan deze T1 meerdere ED documenten gekoppeld. In het T1 document is alleen opgeslagen hoeveel goederen er nog in transito op staan, hoeveel er van het document zijn ‘afgeboekt’, alsmede het oorspronkelijk totaal aantal goederen.

Input en Output

Alle overzichten die voortkomen uit de processen worden vervaardigd via Well-Formed. Bij ieder overzicht hoort een lay-out. Lay-outs zijn door de gebruiker te definiëren. Standaard worden alle formulieren meegeleverd.
een partij geregistreerd een:

 • partijnummer
 • haven en land van oorsprong (laden)
 • plaats en land van herkomst (lossen)
 • soort
 • liggende locatie (4-cijferige invoerrechten-locatienummers)
 • GV-nummer (Generale Verklaring)
 • bootnummer en artikelnummers
 • T1-nummer
 • totaal aantal colli
 • RVV-nummer (Rijksdienst voor Vee en Vlees) (10 cijfers)
 • geldigheidsdatum RVV-nummer
 • EUR.1-nummer (20 cijfers)
 • Formulier A-nummer
 • Certificat-of-authenticity-nummer

Document heeft:

 • partijnummer
 • documentnummer
 • volledig/onvolledig
 • datum van aanmaak van het document
 • documentnummer (te melden aan de overheid, uniek voor alle partijen). Dit nummer wordt niet ingevuld wanneer een ander de goederen inklaart
 • aantal in te klaren colli
 • naam koper
 • bruto en netto gewicht
 • aangiftewaarde
 • manier van aangifte (dw=dagwaarde, vp=verkoopprij­s, ehw=eenheidswaarde, iw=inkoopwaarde)
 • indien manier van aangifte=vp (schattingsdocument): certificaatnummer, te betalen invoerrechten, te betalen heffing
 • te veel/te weinig berekende invoerrechten (maandelijkse afrekening)

 

CASWELL FRESHERP...

Met onze software heeft uw bedrijf alles binnen handbereik om uw alle handelingen in een overzicht compleet en overzichtelijk te verwerken...

lees meer

UNIEKE KENMERKEN...

De unieke kenmerken van onze softwareproducten en organisatie maken het verschil ten opzichte van andere leveranciers...

lees meer

DE GEBRUIKERS...

Met onze software heeft uw bedrijf alles binnen handbereik om uw alle handelingen in een overzicht compleet en overzichtelijk te verwerken...

lees meer

Actueel

Overname door gebruikers

De gebruikers nemen de automatiseerder over. 1 oktober 2008 is de overname van CasWell IT Solutions, door CasWell IT Group afgerond in Ridderkerk bij Kraaijeveld... Lees verder

Onze klanten

Wij bedienen AGF-gerelateerde klanten die veelal ook wereldwijd opereren. Lees wie u voorgingen...
Lees verder