Bananenmodule en fruitlicenties

De import van bananen en een aantal productsoorten uit derde landen is onderhevig aan bepalingen van de Europese Unie die de import hoeveelheden voor-schrijven. De beheersing van deze import wordt geregeld door afgifte van zgn. licenties. In geval van bananen worden 3 licentietypen onderscheiden t.w.:

 • A-licenties:
  Deze licenties worden toegepast op hoofdimporteurs.
 • B-licenties:
  Deze licenties worden toegepast op importeurs in EU-landen die (via hun koloniën) over eigen bananen beschikken.
 • C-licenties:
  Deze licenties worden toegepast op rijpers.

De fruitmodule van Well-Logistics AGF zorgt dat de beheersbaarheid van de licenties vereenvoudigd wordt. De module zorgt voor een continu overzicht van de nog beschikbare licenties.

Algemeen

Licenties worden toegewezen op basis van verkochte hoeveelheden kilo’s. Elk kwartaal verstrekt de EU deze licenties aan importeurs. De verkoop van de opgegeven kilo’s mag niet worden overschreden. Alle licenties worden per productsoort en land van oorsprong geregistreerd. Vervolgens worden de licentie gewichten gedeeld door 13 weken, om tot het per week te verkopen colli aantal te komen. Hierna kunnen de verkooporders worden ingevoerd, waarbij een theoretische afschrijving van de licenties plaatsvindt. De wekelijkse verkopen mogen licht afwijken van het gemiddelde, mits het gemiddelde iedere week wordt bijgesteld. In de 2e week wordt dus het vrije licentieaantal door 12 gedeeld om tot een nieuw gemiddelde te komen.

Het programma “beheer licenties” is voor gebruikers met het recht om douanehandelingen te verrichten in WLAGF toegankelijk onder het “douane”-menu.

Het is mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe licentie aan te geven voor welk hoofdsoort, soort (eerste twee letters voor hoofdsoort) en welk land van herkomst de licentie geldt. In de systeeminstellingen kan aangegeven worden welke landen voor het nieuwe type licentie uitgesloten moeten worden van selectie.

Er is een bestand aanwezig waarin per periode, hoofd soort, soort en land de totalen van de betreffende licenties bewaard zullen worden. Bij veilingverkopen en telefonische verkopen zullen er theoretische afschrijvingen van dit totaalbestand plaatsvinden; direct bij telefonische verkopen en tijdens het invoeren van veilingorders. Bij retourneren van orders zal de licentieadministratie automatisch bijgewerkt worden.

Verpakkingen

Bij bananen hanteert de EU andere standaard kilo-gewichten dan het productschap (EU=18.14 kg, PGF=19 kg netto). Deze verschillen kunnen per verpakking in een tabel worden vastgelegd. Deze tabel kent meerdere talen in de omschrijving. De gewichten kunnen ook achteraf op basis van weging per partij gecorrigeerd worden en toegerekend aan de colli.

Ook de andere fruitsoorten die onder een licenties vallen kunnen met het systeem beheerd worden. In de tabelsoorten kan aangegeven worden welke soorten met een licentie beheerd worden.

Kwartaal-afsluiting

Na afsluiting van een kwartaal wordt aan het product-schap het totaal verkochte gewicht opgegeven. Hierbij worden de colli weer terug gerekend. Indien niet het volledige licentiegewicht is verkocht, dan zal de volgende keer minder worden toegekend. Door continu inzicht in de verkochte colli per licentie kan een eventueel restant gewicht worden beheert.

De module is voorzien in de mogelijkheid om aanvragen voor het invoercertificaat te printen op de formulieren van het productschap. Tevens is een voorziening ingebouwd om tot een herroeping van een aanvraag te komen. Per licentie kan vastgelegd worden welke waarborg aan het productschap afge-geven is. De waarborg zal berekend worden in € 1,50 per 100 kg nettogewicht. Het systeem bewaakt de geldigheid van het certificaat op 30 dagen via een systeemparameter.

Licentie kopen

Om meer te kunnen verkopen kunnen licenties worden aangekocht. De omgerekende aantallen van deze licenties worden bij de eigen licentie opgeteld en doen mee in het gemiddelde. De mutatieregistratie vindt per licentie/partij en order plaats.

Licenties verkopen

Er is een mogelijkheid aanwezig om goederen aan klanten te verkopen, welke eigen import licenties bezitten. Hierbij onderscheiden we 2 categorieën:

Voor klanten met eigen licenties is het mogelijk om

 • 1)op eigen licenties,
 • 2)op klantlicentie en
 • 3)op deels eigen - en deels klantlicentie te importeren.

Met de klant wordt overeengekomen welk soort trans­actie plaats moet vinden.

Transitoverkopen

Het is mogelijk om in transito te verkopen, waarbij de importlicentie niet van toepassing is. Transito verkopen gaan in principe aan niet EU-leden. De mogelijkheid om aan EU- landen te verkopen is aanwezig. Voor details verwijzen wij naar de douanemodule.

Exportlicenties

De export licenties hebben betrekking op de leverancier uit het exporterende land. Export licenties worden toegepast op normale bananen en niet op plantains.

In het geval van import op alle A- en C-licenties (eigen, aangekocht en/of klant) en in geval van transito leveringen aan EU-leden, dient afgeschreven te worden van de desbetreffende export licentie c.q. van het desbetreffende export document.

In geval van import op B-licenties van de klant wordt afgeschreven van het “Certificaat van oorsprong”. In geval van transitoleveringen aan niet EU-leden wordt niets afgeschreven.

Partijadministratie

Zodra bekend is welke partijen worden aangevoerd, kunnen deze worden geregistreerd. Alle relevante informatie over de aflader kan worden vastgelegd. Aan de partij kunnen gegevens over de aanvoer worden ingegeven. Binnen een partij worden gegevens van de aflader geregistreerd en de soorten, merken, kwaliteiten, categorieën e.d. vastgelegd. In zeer uitgebreide vorm kunnen ook contractafspraken en afrekeningen worden bijgehouden met de Contractenmodule.
Boten en shipping administratie

Hiervoor is een botenregistratiesysteem aanwezig. Hier kan de boot indeling worden ingegeven alsmede het aantal colli en het aantal pallets. Per boot kan een vaarschema worden opgesteld. De bootadministratie registreert de bananen-boten, hierbij kan de eigenaar, het aantal dekken en luiken worden ingegeven. Dit geeft de mogelijkheid om een lossingschema al van te voren in te geven per partij per dek en luik inclusief laaddata en tijd. Er kunnen overzichten gemaakt worden van de historie per boot per partij.

Voorcalculatie

Op basis van een kostentabel per soort en land kan een voorcalculatie worden ingegeven. De ingegeven kosten kunnen verdeeld worden per regel in de partijen of per boot. De voorcalculatie kan als inkoopfactuur worden verwerkt.

Verkoop-orders

De bananenorders kunnen onafhankelijk van de andere verkoopprocessen worden vastgelegd. Hierbij kunnen op basis van prognoses per klant een verkoopprognose worden ingegeven. Per klant / debiteur worden de orderregels vastgelegd. Hierbij is direct inzicht in alle historische gegevens van de relatie. Bij invoer van de reders worden de theoretische afschrijving per licentie automatisch bijgewerkt en is de hoeveelheid beschikbare licentie direct te raadplegen. Per relatie kunnen prijsafspraken worden gemaakt per soort product. Dit kan een vast bedrag, een kortingsbedrag of een kortingspercentage zijn. Tevens kan deze prijsafspraak worden vastgelegd per verpakkingstype en per licentietype. Verkooporders kunnen bevestigd worden met een faxsysteem, E-mail, of EDI.

Bij de andere licentieproducten is een printprogramma aanwezig om verkoopadviezen af te drukken aangaande verkopen van gelicenceerde goederen. Deze verkooprichtlijnen zijn ook in het ordervenster via een hot-key op het scherm te zien. In het hot-key scherm zullen alleen die waarden getoond worden welke voor de order van toepassing zijn.

Bij het verkoopadvies is het mogelijk om per periode (een periode is 1 week) aan te geven welk percentage van de licentie verkocht mag worden. Van deze weekverkopen is het mogelijk aan te geven welk percentage aan veilingverkopen moet geschieden en welk percentage overblijft voor telefonische verkopen. Hiermee kan de overschrijding van de licentievoorwaarden voorkomen worden. Tevens zullen er twee waarschuwingen op het scherm getoond worden: één bij overschrijding van het weekadvies en één bij overschrijding van het licentie totaal. Deze waarschuwingen zullen geen blokkades veroorzaken bij het invoeren van orders.

 

CASWELL FRESHERP...

Met onze software heeft uw bedrijf alles binnen handbereik om uw alle handelingen in een overzicht compleet en overzichtelijk te verwerken...

lees meer

UNIEKE KENMERKEN...

De unieke kenmerken van onze softwareproducten en organisatie maken het verschil ten opzichte van andere leveranciers...

lees meer

DE GEBRUIKERS...

Met onze software heeft uw bedrijf alles binnen handbereik om uw alle handelingen in een overzicht compleet en overzichtelijk te verwerken...

lees meer

Actueel

Overname door gebruikers

De gebruikers nemen de automatiseerder over. 1 oktober 2008 is de overname van CasWell IT Solutions, door CasWell IT Group afgerond in Ridderkerk bij Kraaijeveld... Lees verder

Onze klanten

Wij bedienen AGF-gerelateerde klanten die veelal ook wereldwijd opereren. Lees wie u voorgingen...
Lees verder